Vormingsfonds

Het vormingsfonds, of het fonds voor bestaanszekerheid, werd per cao in november 2011 opgericht. Liberform heeft al eerste opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers, waaronder de risicogroepen. 

In 2014 heeft het beheerscomité van het vormingsfonds (eveneens paritair samengesteld) beslist om uitvoering te geven aan de cao van 2011 en effectief met het vormingsfonds van start te gaan. 

In 2015 kon Liberform officieel boven het doopvont worden gehouden. En sinds 2016 is er een concrete werking: er is een gratis aanbod van opleidingen voor werknemers in de sector; en er is een opleidingspremie voor werkgevers/ondernemingen die vallen onder het paritair comité en de opleiding voor de werknemer/werkgever betalen. 

Daarnaast werden met de publieke bemiddelingsinstanties overeenkomsten afgesloten om te onderzoeken wat de sector kan doen voor werkzoekenden, welke wisselwerking mogelijk is rond werkplekleren, informatiedeling voor arbeidsmarktinformatie. 

Sinds 2017 ligt de focus binnen Liberform ook op onderzoek naar verschillende thema’s die in de sector kunnen leven: werkplekleren, onthaalbeleid, competentieversterking, diversiteit op de werkvloer, …