Onderzoek duurzaam HRM - Odisee Hogeschool

Context

Odisee Hogeschool voert in het kader van de uitbouw van het onderzoeksprogramma ‘duurzaam personeelsbeleid’ een case study onderzoek naar hoe duurzaam personeelsbeleid in ondernemingen toegepast wordt en welke de uitdagingen zijn waar deze ondernemingen op vlak van personeelsbeleid nu en in de toekomst mee geconfronteerd worden.

Duurzaam HRM?

Uitgangspunt van duurzaam personeelsbeleid is het ‘triple win’ denken en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Duurzaam personeelsbeleid heeft aandacht voor zowel het werkgevers- als het werknemersperspectief en tracht een evenwicht tussen beide te vinden zodat deze elkaar kunnen versterken. Duurzaam personeelsbeleid heeft bovendien nog een derde, maatschappelijke dimensie in die zin dat het finaal gericht is op het langer, anders en met zoveel mogelijk aan het werk te kunnen blijven om op die manier ons maatschappelijk model te kunnen vrijwaren.

Duurzaam personeelsbeleid komt meer en meer voor in organisaties onder verschillende benamingen en verschijningsvormen. Finaliteit van zulk beleid is in elk geval het creëren van een wendbare en performante onderneming met breed inzetbare werknemers die bovendien met goesting én met behoud van gezondheid kunnen werken.

Opzet en doelstelling

Voor dit onderzoek zijn ze op zoek naar ondernemingen die al een paar stappen in de richting van een duurzaam personeelsbeleid gezet hebben of die de ambitie hebben om dat te doen. Dit onderzoek werd opgezet in verschillende sectoren en richt zich ook op kmo’s en familiebedrijven. De doelgroep voor deze case study bestaat uit zaakvoerders en personeelsverantwoordelijken enerzijds en werknemers anderzijds.

Met dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wensen ze 4 objectieven te realiseren:

1. zicht krijgen op hoe duurzaam personeelsbeleid in kleine ondernemingen in de praktijk gebracht wordt
2. identificeren van hefbomen en belemmerende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaam personeelsbeleid
3. in kaart brengen van de randvoorwaarden, evenals de toekomstige uitdagingen op vlak van personeel waar kleinere ondernemingen mee geconfronteerd zullen worden
4. het in kaart brengen van de relaties tussen (duurzaam) personeelsbeleid en werknemersuitkomsten (in termen van werkbaar werk) en uitkomsten voor de organisatie (in termen aantrekkelijkheid als werkgever)

Wat verwacht Odisee van de deelnemende organisaties?

Deelnemen aan het onderzoek zelf. Het onderzoek wil via diepte-interviews met zaakvoerders, personeelsverantwoordelijken en medewerkers bovenstaande vragen beantwoorden. We willen de tijdsinvestering voor de deelnemende ondernemingen zo realistisch mogelijk houden. In die zin houden we uiteraard rekening met de beschikbaarheden van het personeel bij het inplannen van de interviews.

 
Lid worden van de Raad van Advies. Via de raad van Advies kan uw onderneming als eerste toegang krijgen tot de onderzoeksresultaten en in discussie gaan met vertegenwoordigers van andere sectoren om kennis en goede praktijken uit te wisselen. De Raad fungeert als een klankbord om resultaten van het onderzoek te verruimen, te verrijken en te dissemineren.
We voorzien 2 vergaderingen per academiejaar. De samenstelling is representatief zijn voor de sectoren waarop binnen deze studie gefocust wordt. Op die manier is de private sector, de publieke, de zorgsector alsook de academische wereld reeds vertegenwoordigd binnen de Raad van Advies.

Wat kunnen deelnemende organisaties van Odisee verwachten?

De aanpak binnen praktijkgericht onderzoek is er een van geven en nemen, we willen m.a.w. ook een meerwaarde bieden aan organisaties die participeren zodat we elkaar via dit onderzoek kunnen versterken. Dit sluit aan bij 1 van de strategische doelstellingen binnen Odisee, nl. het versterken van innovatie in het werkveld.

Dit betekent concreet dat - voor de organisaties die als case betrokken worden bij het onderzoek - naast het globale onderzoeksrapport eveneens specifieke aanbevelingen rond duurzaam personeelsbeleid gegeven worden, evenals advies op maat van uw onderneming.  Dit kan de vorm aannemen van een presentatie waar de resultaten besproken worden en waar deze bevindingen verder betekenis kunnen krijgen.

U kan er alleszins op rekenen dat de onderzoeksbevindingen volstrekt vertrouwelijk behandeld worden en dat anonimiteit in de analyse en de rapportering gegarandeerd wordt. Het staat de deelnemende organisaties uiteraard vrij om zelf met de resultaten voor hun organisatie naar buiten te treden.

Waarom deelnemen?

Dankzij uw bijdrage kan de impact van duurzaam personeelsbeleid op de werknemers en op de organisatie in kaart gebracht worden en kunnen er instrumenten  ontwikkeld worden gericht op uw sector.

Neem nu deel en versterk onze sector: info@liberform.be