Stage erkende beroepen

In sommige beroepen moet men eerst als stagiair ervaring opdoen alvorens men de erkende titel kan bekomen.

Rol van de ordes, instituten en beroepsfederaties

Veel ordes, instituten en beroepsfederaties voorzien in een begeleidende procedure naar het beroep. We denken hierbij aan de cijferberoepen, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en architecten. Voor de ordes en instituten is hier een belangrijke taak weggelegd, dat kan gaan over de examens, het opvolgen van de stages, maar ook de omkadering zodat de stage vlot kan verlopen.

Het statuut van de stagiair

Er bestaat dikwijls verwarring omtrent het sociaal statuut van stagiairs die een stage doorlopen met de bedoeling later een erkend vrij beroep uit te oefenen. Dienen zij beschouwd te worden als student, als werknemer of als zelfstandige?

Het antwoord op deze vraag hangt enerzijds af van het specifieke vrije beroep en anderzijds van de concrete situatie van de stagiair en zijn verhouding tot de stagemeester. Wij lichten hier voor bepaalde beroepen de beoordelingscriteria toe. (Er wordt geen rekening gehouden met eventueel bijkomende beroepsactiviteiten die niet in het kader van de stage worden uitgeoefend. Het feit dat men naast de stage een andere beroepsactiviteit uitoefent, kan een invloed hebben.)

Statuut stagiair volgens beroep:

 • Advocaat- stagiaire

  De situatie bij de advocaat-stagiair is zeer duidelijk: deze is steeds onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel der zelfstandigen, naar analogie met de advocaat die de stage reeds volbracht heeft. Immers, de advocaat-stagiair mag reeds tijdens de stageperiode van drie jaar zaken autonoom behandelen. De stage wordt als een volwaardige beroepsactiviteit beschouwd. De onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen wordt eveneens verantwoord vanuit de noodzakelijke onafhankelijkheid en intellectuele zelfstandigheid van de advocaat-stagiair. De advocaat-stagiair wordt niet als student beschouwd, en kan bijgevolg geen afgeleide sociale rechten laten gelden als student. Concreet betekent dit dat de advocaat-stagiair geen persoon ten laste van de ouders kan zijn.

 • Architect - stagiair

  Het toepasselijke sociale zekerheidsregime is afhankelijk van de situatie waarin de stagiair zich bevindt of van de bepalingen in het stagecontract. Zoals de advocaat-stagiair, kan de architect-stagiair reeds ten volle het beroep van architect uitoefenen. De architect-stagiair wordt bijgevolg niet als student beschouwd. De stage kan worden uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bedienden of als personeelslid van een openbare dienst. In dit geval wordt de architect-stagiair als werknemer beschouwd. Bij afwezigheid van een arbeidsovereenkomst of een statuut als personeelslid van een openbare dienst, wordt de stage verricht als zelfstandige, en is de stagiair onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel der zelfstandigen.

 • Bedrijfsrevisor - stagiair / Accountant- stagiair

  De stage kan worden doorlopen ofwel in het kader van een arbeidsovereenkomst, ofwel in het kader van een aannemingscontract als zelfstandige (overeenkomst van zelfstandige dienstverlening). In dit laatste geval is de bedrijfsrevisor-stagiair uiteraard onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. De overeenkomst van zelfstandige dienstverlening bevat de verbintenis van de stagemeester om de stagiair een ereloon te betalen, alsook de kosten te vergoeden die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van de stage. De regeling voor de accountant-stagiair is gelijkaardig aan die van bedrijfsrevisor-stagiair. Het toepasselijke sociale statuut is eveneens afhankelijk van wat werd overeengekomen in het stagecontract. 

 • Gerechtsdeurwaarder - stagiair

  Het succesvol beëindigen van de stage is een noodzakelijke voorwaarden om het beroep van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen. Zolang de stage niet werd beëindigd, kan men met andere woorden geen gerechtsdeurwaarder zijn. De stage is bovendien doorgaans onbezoldigd. De stagiair-gerechtsdeurwaarder wordt bijgevolg noch als werknemer, noch als zelfstandige beschouwd. Wanneer echter uit de feiten blijkt dat de stagiair-gerechtsdeurwaarder boven de gangbare tarieven vergoed wordt door de stagemeester en er fiscaal bedrijfsuitgaven in rekening worden gebracht, dan zal dit wel als een beroepsactiviteit worden beschouwd. In dit geval zal het sociaal statuut der zelfstandigen van toepassing zijn.

 • Landmeter- stagiair/ Kandidaat- expert onroerende goederen

  Deze stage maakt deel uit van een studieprogramma. De stagiair wordt als student beschouwd, en niet als werknemer of zelfstandige. Hoewel de stage doorgaans onbezoldigd is, kan de stagemeester de stagiair financieel belonen indien hij/zij dat wenst.