loading

Liberform is ervan overtuigd dat elke vorm van werkplekleren een sterke meerwaarde heeft, zowel voor de student, de aspirant-werknemers, aspirant-werkgevers, werknemers en werkgevers. 

Liberform est convaincu que toute forme d'apprentissage sur le lieu de travail a une forte valeur ajoutée, à la fois pour l'étudiant, le futur employé, les employeurs potentiels et les employés.

Informeren van leerlingen, studenten en leerkrachten

Toekomstige werknemers voor de sector hebben goede informatie nodig.   Liberform zet in op het informeren van leerlingen, studenten en werkzoekenden. 

Liberform zet zich hiervoor in door onder meer aanwezig te zijn op  

 • SID-in beurzen; hetzij digitaal of fysiek  
 • Events van secundaire en hogescholen zoals netwerkactiviteiten, jobbeurzen, informatiesessies, ...  
 • ... 

Zo bereikt Liberform niet enkel studenten of leerlingen , maar ook de leerkrachten en de student zijn/haar ouders. De sector van de vrije beroepen is immers een attractieve en boeiende sector, waar ook de ‘war for talent’ woedt. 

 Nieuwsgierig naar wat de sector van de vrije beroepen is? 

 
 

Liberform ontwikkelde voor  leerkrachten, scholen en hogescholen extra materiaal.

Informatie voor leerkrachten secundair onderwijs


Informatie voor hogescholen


Benieuwd naar hoe we kunnen samenwerken? Vraag een kennismakend gesprek aan met onze sectorconsulent via info@liberform.be 

Stages

Vindt hier de informatie over de soorten stages in de sector, en hoe Liberform u kan ondersteunen. 

Stage is alom tegenwoordig in de sector, hetzij in een opleiding hetzij om een beroep te mogen uitoefenen. Het vinden van een goede stageplek neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de sector. Het kan niet alleen de verdere carrière bepalen, maar ook bepalen welke vaardigheden er ontwikkeld worden en welke minder of niet. Het woord stage is een zeer ruim begrip.  

Bij sommige beroepen moet men eerst als stagiair ervaring opdoen alvorens men de erkende titel kan bekomen.  

De omkadering van deze erkende stages worden vastgelegd door de ordes en instituten. Dit kan dan gaan over examens, het opvolgen van stages, etc..  

Het statuut van een stagiair binnen deze vorm van stage is niet altijd even duidelijk. Dient u de stagiair in te schrijven als student, als werknemer of als zelfstandige? Hiervoor dien je te kijken naar enkele factoren:  

 • Over welk vrij beroep gaat het?  
 • Wat is de situatie van de stagiair?  
 • Wat is de verhouding van de stagiair ten aanzien van de stagemeester?  

 Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden volgens beroep: 

 • Advocaat-stagiair 

De situatie bij de advocaat-   stagiair   is zeer duidelijk: deze is steeds onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel der zelfstandigen, naar analogie met de advocaat die de stage reeds volbracht heeft. Immers, de advocaat-stagiair mag reeds tijdens de stageperiode van drie jaar zaken autonoom behandelen. De stage wordt als een volwaardige beroepsactiviteit beschouwd. De onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen wordt eveneens verantwoord vanuit de noodzakelijke onafhankelijkheid en intellectuele zelfstandigheid van de advocaat-stagiair. De advocaat-stagiair wordt niet als student beschouwd, en kan bijgevolg geen afgeleide sociale rechten laten gelden als student. Concreet betekent dit dat de advocaat-stagiair geen persoon ten laste van de ouders kan zijn. 

 • Architect-stagiair  

Het toepasselijke sociale zekerheidsregime is afhankelijk van de situatie waarin de   stagiair   zich bevindt of van de bepalingen in het stagecontract. Zoals de advocaat-stagiair, kan de architect-stagiair reeds ten volle het beroep van architect uitoefenen. De architect-stagiair wordt bijgevolg niet als student beschouwd. De stage kan worden uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bedienden of als personeelslid van een openbare dienst. In dit geval wordt de architect-stagiair als werknemer beschouwd. Bij afwezigheid van een arbeidsovereenkomst of een statuut als personeelslid van een openbare dienst, wordt de stage verricht als zelfstandige, en is de stagiair onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel der zelfstandigen. 

 • Bedrijfsrevisor-stagiair of accountant-stagiair 

De   stage   kan worden doorlopen ofwel in het kader van een arbeidsovereenkomst, ofwel in het kader van een aannemingscontract als zelfstandige (overeenkomst van zelfstandige dienstverlening). In dit laatste geval is de bedrijfsrevisor-stagiair uiteraard onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. De overeenkomst van zelfstandige dienstverlening bevat de verbintenis van de stagemeester om de stagiair een ereloon te betalen, alsook de kosten te vergoeden die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van de stage. De regeling voor de accountant-stagiair is gelijkaardig aan die van bedrijfsrevisor-stagiair. Het toepasselijke sociale statuut is eveneens afhankelijk van wat werd overeengekomen in het stagecontract. 

 • Gerechtsdeurwaarder-stagiair 

Het succesvol beëindigen van de   stage   is een noodzakelijke voorwaarden om het beroep van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen. Zolang de stage niet werd beëindigd, kan men met andere woorden geen gerechtsdeurwaarder zijn. De stage is bovendien doorgaans onbezoldigd. De stagiair-gerechtsdeurwaarder wordt bijgevolg noch als werknemer, noch als zelfstandige beschouwd. Wanneer echter uit de feiten blijkt dat de stagiair-gerechtsdeurwaarder boven de gangbare tarieven vergoed wordt door de stagemeester en er fiscaal bedrijfsuitgaven in rekening worden gebracht, dan zal dit wel als een beroepsactiviteit worden beschouwd. In dit geval zal het sociaal statuut der zelfstandigen van toepassing zijn 

 • Landmeter-stagiair  

Deze   stage   maakt deel uit van een studieprogramma. De stagiair wordt als student beschouwd, en niet als werknemer of zelfstandige. Hoewel de stage doorgaans onbezoldigd is, kan de stagemeester de stagiair financieel belonen indien hij/zij dat wenst. 

   

 Hoewel werkplekleren kan plaatsvinden onder verscheidene noemers (snuffelstage, duaal leren, hybride leren, blokstages, etc.), hebben ze allen een gemeenschappelijke deler: ze gaan namelijk allemaal over het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties.  

Het is een leerproces dat steunt op ervaring en dat plaatsvindt in een echte praktijk met echte uitdagingen. Noodzakelijke algemene en beroepsgerichte competenties kunnen zo op uiteenlopende manieren verder verworven worden. Werkplekleren wordt dan ook gezien als een leersituatie, een deel van de opleiding.  

Liberform is ervan overtuigd dat elke vorm van werkplekleren een sterke meerwaarde heeft, zowel voor de student, de aspirant-werknemers, aspirant-werkgevers, werknemers en werkgevers.  

Om deze reden willen we u graag informeren en ondersteunen, zodat u van start kan gaan met een stagiair. 

 Werkplekleren is een zeer ruim begrip, dat zelfs binnen het onderwijsveld nog niet eenduidig kan worden omschreven.  

 Bij duaal leren verwerft de student vaardigheden op school, maar zal deze ook zo snel als mogelijk toepassen in de praktijk. Duaal leren kan op verschillende niveaus worden toegepast:  

   Secundair onderwijs  : momenteel zijn er nog geen duale trajecten vastgelegd binnen secundair onderwijs die rechtstreeks leiden tot de sector van de vrije beroepen. 

Volwassenonderwijs  : een duaal traject waarbij 1 of meerdere dagen per week naar de campus wordt gegaan en de andere dagen worden gespendeerd op de werkvloer. Dit zijn eenjarige trajecten zoals bijvoorbeeld de opleiding ‘  Accountancy Assistant’  .   

Hoger onderwijs:  Sinds september 2019 zijn ook enkele hogescholen bezig met het uitrollen van duale trajecten. Dit voornamelijk voor graduaatsopleidingen en sinds september 2021 ook voor bacheloropleidingen. Deze opleidingen volgen niet het strikt duale kader, maar bevatten wel een groot aandeel werkplekleren. Liberform wil deze manier van opleiden ondersteunen, om zo de overstap naar de arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Na een intensieve begeleiding op de werkvloer heeft de student een beter zicht op zijn/haar kunnen.

Een verplichte stage kan verscheidene vormen aannemen, afhankelijk van de opleiding. We spreken dan over vormen zoals; observatiestage, studiestage, etc.. Tijdens deze stage kan een student inzichten verwerven en de opgedane kennis uit de opleiding aftoetsen met de praktijk van het werkveld.  

In het geval van een verplichte stage maakt dit een deel uit van het individuele studie-of opleidingsprogramma van de student. De student krijgt hier dan ook een beoordeling voor.  

De student is geen werknemer van het bedrijf, heeft geen arbeidsovereenkomst en ontvangt in de meeste gevallen geen loon (tenzij anders overeen gekomen met de onderwijsinstantie). De finaliteit van deze stage is het opdoen van praktijkervaring in het kader van de opleiding.  De activiteiten van deze stage staan dan ook in het teken van leren en niet in het teken van opleveren.    

Een vrijwillige stage is een stage die een student volledig op eigen initiatief verricht. Deze houdt wel verband met zijn/haar studieprogramma, maar maakt geen deel uit van het studieprogramma. De student zal hiervoor dus niet beoordeeld worden, maar doet op deze manier wel relevante beroepservaring op. Het is belangrijk dat de student deze stage doorgeeft aan de onderwijsinstantie, zodat deze alle documenten (stageovereenkomst, verzekering, etc.) kan in orde brengen.  

Deze stages mogen maximaal 60 prestatiedagen duren (gerekend op één academiejaar en bij eenzelfde stagegever), zijn onbezoldigd en mogen de duur van het academiejaar niet overschrijden.

Voor werkzoekenden via VDAB staan er specifieke stagevormen ter beschikking. Meer informatie kan u hieronder terugvinden of u kan u informeren bij uw VDAB-kantoor in uw buurt

 • Beroepsinlevingsstage (BIS)  

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) doet een kandidaat een betaalde stage in het bedrijf, in samenwerking met VDAB. Dit kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige of student zijn. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. 

 • Opleidingsstage  

Via een opleidingsstage laat men een werkzoekende, die een opleiding volgt bij VDAB, stagelopen in een bedrijf. Er moet geen loon worden betaald. De stagiair behoudt het statuut van werkzoekende. 

 • IBO  

Via een IBO of individuele beroepsopleiding kan u een werkzoekende opleiden binnen uw bedrijf. Dit voor een duur van minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden. Hierbij betaalt u geen loon of RSZ, enkel een vast maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt bepaald door VDAB.

Wat doet Liberform voor u? 

Liberform bouwde de afgelopen jaren actief aan een netwerk binnen hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen. Dit is een proces waar Liberform nog steeds actief mee bezig is.  Dankzij deze gelegde contacten kon het vormingsfonds verschillende samenwerkingen op poten zetten met diverse hogescholen,

Liberform zette al informatie voor u op een rij: 

Download onze brochure voor aanwerving van een stagiair hieronder.


Download onze checklisten voor de verschillende beroepen hier:

 • Dierenartsen - klik hier
 • Juridische beroepen - klik hier
 • Economische beroepen:
 • Bouwkundige beroepen:

 • Informatie per beroep

  Het paritair comité voor de vrije beroepen kan tot verwarring leiden. Even op een rijtje voor wie het bedoeld is:

  Onder een paritair comité vallen de werkgevers en de werknemers. Met andere woorden,  zelfstandigen zonder personeel vallen niet onder het paritair comité .
  Niet alle werkgevers-vrije beroepers vallen onder dit paritair comité. Voor de zorg- of medische beroepen kan richting PC330 worden gekeken, voor notarissen is er PC216.

  Voor de verschillende beroepen bestaan er ordes en instituten en beroepsfederaties. Het   vademecum   biedt u een zicht over de verschillende organisaties.

  Meer informatie

Benieuwd naar onze projecten rond het thema werkplekleren?Informations à destination des élèves, étudiants et enseignants

Les futurs travailleurs dans le secteur ont besoin d’informations correctes et fiables. 

C’est pourquoi Liberform investit dans la communication avec les élèves, les étudiants et les demandeurs d’emploi en étant entre autres présent aux : 

-        séances d’information (en ligne ou en présentiel) au sujet des études dans le cadre du salon « SID-in » ; 

-        événements organisés par les écoles secondaires et supérieures, tels que les activités de réseautage, salons de l’emploi, séances d’informations, etc. ; 

-        … 

Nous touchons ainsi non seulement les élèves et étudiants, mais aussi leurs enseignants et leurs parents. Par ailleurs, le secteur des professions libérales est un secteur attractif et riche en opportunités, dans lequel la guerre des talents bat son plein. 

  Envie d’en savoir plus sur le secteur des professions libérales ? 

 
 

 Vous envisagez de collaborer avec Liberform et vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet ? Planifiez un premier entretien avec notre conseiller sectoriel via info@liberform.be


Stages

Les stages sont omniprésents dans le secteur, qu’ils soient prévus dans le cadre d’une formation ou requis en vue d’exercer un métier. La recherche d’un lieu de stage adéquat occupe donc une place importante. Le stage peut non seulement déterminer la carrière future, mais aussi les compétences développées ou non par la personne. La notion de stage est très large. 

Dans certaines professions, il convient d’acquérir de l’expérience en tant que stagiaire avant de pouvoir obtenir le titre reconnu. 

Les modalités relatives à l’encadrement des stages reconnus (déroulement, examens, etc.) sont définies par différents ordres et instituts. 

Le statut des personnes effectuant ce type de stage n’est pas toujours facile à déterminer : le stagiaire doit-il être considéré comme étudiant, travailleur salarié ou indépendant ? Pour le savoir, il convient d’examiner les facteurs suivants : 

-        De quelle profession libérale s’agit-il ? 

-        Quelle est la situation du stagiaire ? 

-        Quelle est la relation établie entre le stagiaire et son maître de stage ? 

  Voici quelques exemples selon la profession :

-        Avocat stagiaire 

La situation de l’avocat  stagiaire  est très claire : il est toujours assujetti au régime de sécurité sociale des indépendants, tout comme l’avocat ayant déjà accompli son stage. En effet, l’avocat stagiaire peut déjà travailler de manière autonome durant sa période de stage de trois ans. Le stage est considéré comme une activité professionnelle à part entière. L’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants est également justifié par l’autonomie et l’indépendance intellectuelle nécessaires de l’avocat stagiaire. L’avocat stagiaire n’est pas considéré comme un étudiant et ne peut donc pas faire valoir ses droits sociaux en tant qu’étudiant. Concrètement, cela signifie qu’il ne peut être inscrit comme personne à charge de ses parents. 

-        Architecte stagiaire 

Le régime de sécurité sociale applicable dépend de la situation dans laquelle se trouve le  stagiaire  ou des dispositions du contrat de stage. Comme l’avocat stagiaire, l’architecte stagiaire peut exercer pleinement le métier d’architecte. Il n’est donc pas considéré comme étudiant. Le stage peut être effectué en tant que fonctionnaire ou employé dans le cadre d’un contrat de travail. Dans ce cas, l’architecte stagiaire est considéré comme travailleur salarié. À défaut de contrat de travail ou de statut de fonctionnaire, le stage est effectué en tant qu’indépendant et le stagiaire est assujetti au régime de sécurité sociale des indépendants. 

-        Réviseur d’entreprises ou expert-comptable stagiaire 

Le  stage  peut être accompli soit dans le cadre d’un contrat de travail, soit dans le cadre d’un contrat d’entreprise en tant qu’indépendant (contrat de prestations de services indépendants). Le cas échéant, le réviseur d’entreprises stagiaire est assujetti au statut social des indépendants. Dans le contrat de prestations de services indépendants, le maître de stage s’engage à payer des honoraires au stagiaire et à lui rembourser les frais occasionnés dans le cadre de la réalisation du stage. Le règlement en vigueur pour l’expert-comptable stagiaire est similaire à celui du réviseur d’entreprises stagiaire. Le statut social applicable dépend également de ce qui a été convenu dans le contrat de stage. 

-        Huissier de justice stagiaire 

Il est obligatoire de réussir son  stage  afin d’exercer le métier d’huissier de justice. En d’autres termes, tant que le stage n’a pas été accompli, il est impossible d’exercer cette profession. Par ailleurs, le stage n’est généralement pas rémunéré. De ce fait, l’huissier de justice stagiaire ne peut être considéré comme travailleur salarié ni comme indépendant. S’il s’avère que le stagiaire perçoit une rémunération supérieure aux tarifs en vigueur et que des frais professionnels sont pris en considération à des fins fiscales, le stage sera malgré tout considéré comme une activité professionnelle. Dans ce cas, le statut social des travailleurs indépendants sera d’application. 

-        Géomètre-expert stagiaire 

Ce  stage  fait partie d’un programme d’études. Le stagiaire est considéré comme étudiant et non comme travailleur salarié ou indépendant. Bien que le stage ne soit généralement pas rémunéré, le maître de stage peut récompenser financièrement le stagiaire s’il le souhaite.

-         Vétérinaire stagiaire 

Stages obligatoires de 3e master sur une période continue de 12 semaines ou sur deux périodes continues de 6 semaines chacune au sein de structures vétérinaires (cabinet, centre, clinique, ...) ou au sein de diverses institutions ou entreprises.  

Tout étudiant régulièrement inscrit aux études de 1er ou 2e cycle de Médecine Vétérinaire (mais n’ayant pas 60 crédits à leur PAE) peut réaliser un stage volontaire auprès d'un praticien pendant les week-ends, soirées, périodes de vacances. 

Le stagiaire est considéré comme étudiant et non comme employé ou indépendant. 

L’apprentissage sur le lieu de travail revêt différentes formes et dénominations (stage d’observation, formation en alternance, apprentissage hybride, stage d’études, etc.), mais toutes visent le même objectif : l’acquisition et la mise en pratique de compétences dans des situations professionnelles. 

Le processus d’apprentissage repose sur l’expérience et se déroule donc dans un environnement de travail réel, où l’apprenant est confronté à des difficultés concrètes. Cette méthode permet d’acquérir les compétences nécessaires, tant générales que spécifiques à la profession, par des voies extrêmement variées. Elle est donc considérée comme une situation d’apprentissage qui fait partie intégrante de la formation. 

Liberform est convaincu que toute forme d’apprentissage sur le lieu de travail est source de valeur ajoutée tant pour les étudiants que pour les (futurs) travailleurs et employeurs. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous informer et vous soutenir de sorte que vous puissiez accueillir un stagiaire dans les meilleures conditions. 

 La notion d’apprentissage sur le lieu de travail est relativement large, et même dans le domaine de l’enseignement, elle n’a pas de définition claire et précise. Les formes suivantes sont les plus intéressantes dans le secteur : (veuillez afficher les informations ci-dessous en mode « déroulant » pour garantir la clarté de l’aperçu) 

Lors d’une formation en alternance, l’étudiant acquiert des compétences à l’école dans le but de les appliquer aussi vite que possible dans la pratique. L’enseignement en alternance peut être organisé à différents niveaux : 

Enseignement secondaire : il n’existe pour le moment aucun parcours de formation en alternance dans l’enseignement secondaire qui mène directement au secteur des professions libérales. 

Enseignement pour adultes : un parcours de formation en alternance pendant lequel l’apprenant suit des cours un ou plusieurs jours par semaine et passe le reste de son temps sur le lieu de travail : 

- en 1 an, la formation en néerlandais « Accountancy Assistant » organisée par Syntra  

- en 3 ans, la formation de Chef d'entreprise « Comptable » proposée par l’IFAPME  

Enseignement supérieur : depuis le mois de septembre 2019, plusieurs écoles supérieures flamandes proposent également des parcours en alternance. Ceux-ci s’effectuent principalement dans le cadre des formations de type « graduaat » (niveau 5)  et, depuis septembre 2021, des formations de bachelier. Ces programmes ne suivent pas le cadre strict de la formation en alternance, mais ils comportent une grande part d’apprentissage sur le lieu de travail.  

Dès la rentrée académique 2022-2023, un master en Expertise Comptable et Fiscale sera organisé en alternance (3jours/semaine en entreprise et 2 jours/semaine en auditoire) et en co-diplômation en FWB :  

- HELHa (campus de Mons), à l’UCLo uvain (campus de Mons, Louvain-la-Neuve et Charleroi) et certains cours à l’EPHEC (campus de Louvain-la-Neuve) ; 

- HELMo, Henallux et HEPL ; 

- HEFF, la HELdB, et l’EPFC

Liberform souhaite encourager cette forme d’enseignement de manière à faciliter la transition vers le marché du travail. Grâce à l’accompagnement intensif dont il bénéficie sur le lieu de travail, l’étudiant a en effet une meilleure vue d’ensemble de ses capacités au terme de sa formation. 

Il existe différentes formes de stage obligatoire en fonction du programme académique : stage d’observation, stage d’études, etc. Ce stage permet à l’étudiant de gagner en expérience et de confronter les connaissances acquises pendant les études à la réalité du travail. 

Lorsqu’il est obligatoire, le stage fait partie du programme d’études ou de formation individuelle de l’étudiant. Il fait donc l’objet d’une évaluation. 

L’étudiant n’est pas engagé comme travailleur par l’entreprise, il n’est pas lié par un contrat de travail et, dans la plupart des cas, il n’est pas rémunéré (sauf accord contraire avec l’établissement d’enseignement). La finalité du stage est d’acquérir une expérience pratique dans le cadre de la formation. Les activités exercées pendant le stage s’inscrivent donc dans un objectif d’apprentissage et non de prestation. 

Stage volontaire 

​L’étudiant peut décider d’effectuer un stage volontaire, autrement dit un stage qu’il réalisera entièrement de sa propre initiative. Celui-ci est lié à son programme d’études, mais n’en fait pas partie. Au terme du stage, l’étudiant ne sera donc pas évalué, mais il aura acquis une expérience professionnelle pertinente. L’étudiant est tenu d’informer l’établissement d’enseignement de ce stage, afin que tous les documents (contrat de stage, assurance, etc.) puissent être dûment rédigés. 

Le stage volontaire comporte maximum 60 jours de travail (calculés sur la base d’une année académique et pour un même lieu de stage). Il n’est pas rémunéré et ne peut dépasser la durée de l’année académique. 

Demandeur d’emploi inscrit auprès du FOREM ou d’Actiris 

Différents types de stages spécifiques sont proposés aux demandeurs d’emploi inscrits auprès du FOREM et d’Actiris. Vous trouverez quelques informations à ce sujet ci-dessous. Vous pouvez également vous adresser au bureau du FOREM ou d’Actiris le plus proche. 

FOREM  

ACTIRIS  

1. Stage gratuit de fin de formation

L’entreprise peut accueillir un stagiaire désirant mettre en pratique les connaissances acquises au cours d’une formation professionnelle.    

2. Stage rémunéré pour la formation alternée  

  Le stage rémunéré pour la formation alternée permet aux demandeurs d’emploi qui suivent une formation auprès du FOREM de faire un stage rémunéré au sein d’une entreprise afin d’acquérir des aptitudes et des compétences. Le stagiaire conserve le statut de demandeur d’emploi et l’entreprise lui verse une indemnité mensuelle de 350 € (soumise au précompte professionnel). Exception : si la formation alternée concerne un métier en pénurie repris dans la liste établie par le Forem, l'indemnité versée par l'employeur est de 450 €  

  3. Dispositif PFI (Plan Formation-Insertion)

L’entreprise peut former un demandeur d’emploi selon ses besoins spécifiques puis de l’engager pour une durée au moins équivalente à la formation (min. 4 semaines, max. 26 semaines).  Durant la formation, l’entreprise verse au Forem une indemnité forfaitaire calculée en fonction des prestations réellement effectuées par le stagiaire et sur base de la future rémunération brute du stagiaire.  

 

1. Stage gratuit de fin de formation

 L’entreprise peut accueillir un stagiaire désirant mettre en pratique les connaissances acquises au cours d’une formation professionnelle.  

2.Stage FIRST  

  Sous certaines conditions, le stagiaire peut acquérir une première expérience professionnelle rémunérée dans une entreprise, une ASBL ou dans le secteur public pour une durée de 3 ou 6 mois  

3.  Convention d’immersion professionnelle (CIP)  

  Le stagiaire acquiert, dans le cadre d’une formation, certaines connaissances pratiques ou aptitudes professionnelles auprès d’un employeur en effectuant des prestations de travail rémunérées   

4. Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPIe) 

  L’entreprise peut former un demandeur d’emploi selon ses besoins spécifiques puis de l’engager avec un CDI  ou un CDD.  Durant la formation, l’entreprise ne paye ni salaire, ni ONSS, ni cotisations patronales mais verse uniquement une prime de productivité.   Explorez nos outils pour obtenir plus d’informations à ce sujet !

Que propose Liberform ? 

Depuis quelques années, Liberform se consacre activement au développement d’un réseau au sein des écoles supérieures, universités et autres établissements d’enseignement. Ce processus est toujours en cours à l’heure actuelle. Grâce aux contacts noués, le fonds de formation a pu établir différentes collaborations avec plusieurs écoles supérieures : 

Projets 

Nous pensons qu’il est important de participer activement à des projets dans le domaine de l’enseignement de manière à garantir une coordination efficace entre la formation et le marché du travail. Voici quelques exemples de projets dans lesquels nous nous sommes investis : 

 1. Projet FSE en collaboration avec Arteveldehogeschool et Syntra MVL : « Duale Upskilling »
 2. Projet FSE en collaboration avec Arteveldehogeschool et Syntra MVL : « Werkenden proeven van duaal »  
 3. Projet FSE PXL Hogeschool « Duaal Leren als Boundary Crossing » (texte voir site web actuel)  
 4. Projet FSE en collaboration avec Arteveldehogeschool et Syntra MVL : « Duale Upskilling 2.0 »   
 5. Projet VSF Odisee : Duaal  
 6. Projet « Count Me In » en collaboration avec l’UGent (DiverGent)  

Tutorat

Liberform mise activement sur le tutorat.   

Forts de nos contacts dans le secteur et de nos entretiens approfondis avec de nombreux dirigeants d’entreprise, nous connaissons désormais bien les besoins du secteur en matière de formation au tutorat.  Liberform espère pouvoir vous offrir un accompagnement encore plus efficace dans le rôle de coach ou de tuteur. 

1.En Flandre, le Mentor Café 

Le Mentor Café est une séance courte de maximum quatre heures au cours de laquelle nous mettons l’accent sur le réseautage et le partage d’expériences. La session débute toujours par une introduction au sujet d’un thème spécifique. Ensuite, les participants sont invités à échanger avec leurs collègues-mentors. 

La participation au Mentor Café est entièrement gratuite pour tous les entrepreneurs qui travaillent ou qui souhaitent travailler avec un stagiaire. Les sessions sont organisées par profession et leur contenu porte toujours sur un thème différent. Voici quelques exemples de thèmes déjà abordés : 

 • communication claire pour un onboarding efficace ; 
 • feed-back ; 
 • gestion de la réticence ; 
 • … 

Si vous avez une suggestion de thème pour une prochaine session, n’hésitez pas à nous en faire part par e-mail à l’adresse suivante : info@liberform.be

Le prochain Mentor Café aura lieu en octobre 2022 et sera destiné aux vétérinaires. 

2.Formation de tuteur en Wallonie

Il existe déjà une formation de base de 8 heures axée discussions et cas pratiques, elle est gratuite et encadrée par un psychopédagogue et des intervenants issus du réseau IFAPME. 

Liberform prévoit, pour janvier 2023, une formation de tuteur qui ira beaucoup plus en profondeur. Dans le cadre de cette formation, nous privilégierons l’accompagnement personnel et les conseils adaptés à chaque entreprise.  

Si vous êtes à la recherche d’une formation pour vous familiariser avec le coaching de stagiaires ou de nouveaux collaborateurs, n’hésitez pas à consulter notre offre actuelle dans le catalogue ou sur notre plateforme « learning trail ». Vous y trouverez certainement déjà des formations intéressantes ! 

Information par profession

La Commission paritaire des professions libérales peut prêter à confusion. Voyons à qui il est destiné :

Une commission paritaire comprend les employeurs et les employé(e)s. En d'autres termes,  les indépendants sans personnel ne relèvent pas de la commission paritaire.
Toutes les professions libérales ne relèvent pas de ce commission paritaire. Pour les soins ou les professions médicales, on peut regarder la CP330, pour les notaires, il y a la CP216.

Pour les différentes professions, il existe des ordres, des instituts et des fédérations professionnelles. Le   vademecum offre une vue d'ensemble des différentes organisations.

Plus d'informations

Savoir plus sur nos projets à propos de l'apprentissage sur le lieu de travail ?