loading

Personeelsbeleid omvat veel thema’s, van vacatureopstelling tot outplacement en van diversiteit op het werk tot onthaalbeleid. Liberform inspireert de ondernemingen in de sector door verschillende tools aan te reiken om op een effectieve manier hierop in te zetten.  

Al deze materialen zijn ook te vinden in onze Liberform Toolbox. Wij komen graag langs om deze persoonlijk aan u te overhandigen en u wegwijs te maken in de toolbox. Bij een digitaal bedrijfsbezoek sturen wij onze box op. Of u kan een toolbox aanvragen via info@liberform.be

Diversiteit

Zowel diversiteit als non-discriminatie zijn veelbesproken thema’s. Ze komen hoger en hoger op de agenda. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende leeftijden en de weerspiegeling van de multiculturele maatschappij op de werkvloer. Discriminatie is onaanvaardbaar, diversiteit is onmisbaar. 

Bekijk hieronder onze checklist over diversiteit: 


Raadpleeg de krachtlijnen rond non-discriminatie:


Een extra duiding bij de krachtlijnen 


Bekijk de Intersectorale handleiding non-discriminatie (samenwerking sectoren) 


MVO

MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen. U bent er waarschijnlijk meer bij betrokken dan u denkt. Streeft u naar verbeteringen voor ons milieu, klanttevredenheid en zet u in op uw personeel? Weet dat u dan al bezig bent met MVO. Maar wat houdt MVO nu juist in? En hoe kan u hiermee duurzaam aan de slag? 

Ontdek het in onze nieuwe factsheets! 
Personeelsbeleid

De vrije beroeper is naast beroepsbeoefenaar een ondernemer en daarnaast meer en meer een  werkgever . Het draait niet alleen rond het goed uitvoeren van het beroep. Het gaat ook om het  aansturen en rekruteren van werknemers  en uw onderneming en praktijk aantrekkelijk houden voor cliënteel. Dit zijn allemaal factoren waar de vrije beroeper - werkgever mee in aanraking komt. 

De war for talent maakt het niet makkelijker om nieuw talent te vinden en/of te houden. Dus, niet enkel  nieuw talent aantrekken  is belangrijk, ook de  huidige medewerkers tevreden houden is cruciaal.  De werkgever moet het talent dat zich reeds in zijn of haar team bevindt stimuleren zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen werkgever én team zich wapenen tegen bijvoorbeeld de uitdagingen van de  aankomende automatisering en digitalisering.  

Personeelsbeleid: checklist en brochure  

Een personeelsbeleid uitstippelen, hoe doet u dat? Hoe groot of klein uw onderneming ook is, een goede ploeg van werknemers samenstellen en houden is cruciaal. Met concrete voorbeelden in onze checklist en brochure wil Liberform u op weg helpen! 


Telewerk: checklist   

Door de Coronacrisis werd telewerk plots de norm. Ondertussen evolueren we naar een hybride werkplek waarbij telewerk heel normaal zal blijven. In deze checklist vindt u niet enkel een overzicht van wettelijke aspecten die in orde moeten zijn, maar staan ook heel wat handige tips & tricks voor zowel werkgevers als werknemers! 


Vacatureopstelling: checklist   

Iedereen is op zoek naar de ideale werknemer, misschien wel de witte raaf. Maar hoe trekt u de aandacht van de geschikte kandidaat? Hoe wekt u zijn/haar interesse en hoe motiveert u hem/haar om zich verder te informeren en daadwerkelijk te solliciteren? 


Onthaalbeleid: brochure en checklist  

Een nieuwe medewerker ontvangen, hoe doet u dat? Er moet veel gebeuren op een eerste werkdag, zoals bv de administratie. Maar ook andere voorbereidingen om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn belangrijk. Liberform inspireert u via de checklist & brochure om zelf een onthaalbeleid uit te rollen, een beleid dat voor uw organisatie werkt en dat een echte meerwaarde biedt. La politique du personnel comprend un grand nombre de thématiques, qui vont de la rédaction des offres d’emploi à l’outplacement en passant par la diversité sur le lieu de travail et l’accueil des nouveaux travailleurs. Liberform s’efforce d’offrir au secteur des outils précieux et inspirants pour assurer la mise en œuvre efficace d’une telle politique.  

Tous ces matériaux peuvent également être trouvés dans notre boîte à outils Liberform. Nous vous rendrons volontiers visite pour vous remettre personnellement la boîte à outils et vous la présenter. En cas de visite d'une entreprise numérique, nous vous enverrons notre boîte. Ou vous pouvez demander une boîte via info@liberform.be !  

Diversité 

La diversité et la non-discrimination sont des thèmes fréquemment débattus et de plus en plus pris en considération. Il suffit par exemple de penser à la diversité des âges et de refléter le multiculturalisme de la société sur le lieu de travail. La discrimination est inacceptable, la diversité est indispensable. 

Consultez notre checklist sur la diversité ci-dessous: 


Les grands lignes sur la non-discrimination Manuel intersectoriel sur la non-discrimination (en collaboration avec les secteurs) 


Précision des grandes lignes 


RSE

RSE ou responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes probablement plus impliqué que vous ne le pensez. Cherchez-vous à améliorer l'environnement, la satisfaction des clients et l'engagement de votre personnel ? Sachez alors que vous êtes déjà engagé dans la RSE. Mais que signifie exactement la RSE ? Et comment faire pour que cela fonctionne de manière durable ? Découvrez-le dans nos nouvelles factsheets !  Politique du personnel

En plus d'être un professionnel, Le titulaire d’une profession libérale est aussi un entrepreneur et, de plus en plus, un employeur. Il ne s'agit pas seulement de bien exécuter la profession. Il s'agit également de gérer et de recruter des employé(e)s et de faire en sorte que votre entreprise et votre cabinet restent attrayants pour les clients. Ce sont tous des facteurs que le praticien d'une profession libérale - employeur rencontre.  

La guerre des talents ne facilite pas la recherche et/ou la rétention de nouveaux talents. Il est donc important non seulement d'attirer de nouveaux talents, mais aussi de maintenir la satisfaction des employé(e)s actuels. L'employeur doit encourager les talents déjà présents dans son équipe à se développer davantage. De cette manière, l'employeur et l'équipe peuvent s'armer contre, par exemple, les défis de l'automatisation et de la numérisation à venir.  

Politique du personnel: checklist et brochure 

Comment définir une politique du personnel ? Quelle que soit la taille de votre entreprise, il est essentiel de constituer une bonne équipe d'employé(e)s et de les garder. Avec des exemples concrets dans notre checklist et notre brochure, Liberform veut vous aider sur votre chemin ! Télétravail: checklist

En raison de la crise de Corona, le télétravail est soudainement devenu la norme. En attendant, nous évoluons vers un lieu de travail hybride dans lequel le télétravail restera tout à fait normal. Dans ce checklist, vous trouverez non seulement un aperçu des aspects juridiques à prendre en compte, mais aussi de nombreux conseils et astuces pratiques pour les employeurs et les employé(e)s ! 


Rédiger un offre d’emploi: checklist  

Tout le monde est à la recherche de l'employé(e) idéal(e), peut-être même du corbeau blanc. Mais comment attirer l'attention du candidat idéal ? Comment susciter son intérêt et comment le motiver à s'informer davantage et à poser sa candidature ? 


Politique d’accueil: brochure et checklist

Comment accueillir un nouveau collaborateur ? Il y a beaucoup de choses à faire lors d'un premier jour de travail, comme par exemple l'administration. Mais d'autres préparatifs sont également importants pour que la collaboration se déroule le mieux possible. Liberform vous inspire via le checklist & la brochure pour déployer vous-même une politique d'accueil, une politique qui fonctionne pour votre organisation et qui offre une réelle valeur ajoutée.