loading

Doelgroepvermindering - individueel maatwerk

Hoe zit dat juist?

Heeft één van uw werknemers extra ondersteuning nodig omwille van een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kunt u daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van uw werknemer.

 We vatten de belangrijkste zaken voor u samen!

 Voorwaarden

Werknemers komen in aanmerking als ze:

 • een arbeidsovereenkomst hebben op het moment van de aanvraag;
 • een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben en behoefte hebben aan de werkondersteunende maatregelen van individueel maatwerk;
 • wonen in Vlaanderen of wonen in een ander land van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte en werken in Vlaanderen.

Elke arbeidsovereenkomst van meer dan 1 dag (langer dan 24 uur) komt in aanmerking. ​​​​​De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur, een opdracht als uitzendkracht, een vakantie- of studentenjob,…

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Premies

Er bestaan twee soorten premies in het kader van individueel maatwerk: een loonpremie en een begeleidingspremie. De twee zijn combineerbaar:

 1. De loonpremie is een financiële vergoeding voor werkgevers en compenseert de inspanningen en kosten verbonden aan de tewerkstelling van de persoon met een  arbeidsbeperking.  Deze bedraagt minimum 20% en maximum 75% van het geplafonneerd referteloon* ​ van de werknemer. Dit percentage wordt door VDAB bepaald.
  1. Enkele voorbeelden: een aangepast uurrooster of takenpakket, begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende of compensatie van de mogelijk lagere productiviteit.
 2. De begeleidingspremie is een forfaitaire vergoeding die varieert op basis van de begeleidingsnood.
  1. De begeleiding op de werkvloer dient om werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het vlak van hun professionele ontwikkeling en werksituatie, met als doel een duurzame tewerkstelling te realiseren.
  2. VDAB bepaalt afhankelijk van de noden van de werknemer welke werkondersteunende maatregelen nodig zijn. Begeleiding is niet voor elke werknemer nodig. Is die nood er wel, dan moet u een gekwalificeerde begeleider én een coach aanduiden.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het correct inzetten van de premies. U bespreekt samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en beslist waarvoor u de premie(s) van individueel maatwerk gebruikt. Bij de aanvraag van de premies vraagt het Departement Werk en Sociale Economie geen verantwoording hoe u de premie(s) zal inzetten. Bij de evaluatie houdt VDAB rekening met het inzetten van de premies om de behoefte op de werkvloer vast te stellen.

Termijn

Afhankelijk van de noden op de werkvloer, bepaalt VDAB de termijn van de werkondersteunende maatregelen. Deze varieert van maximaal 2 jaar (voor werknemers met een tijdelijke arbeidsbeperking) tot 5 jaar (voor werknemers met een langdurige of blijvende arbeidsbeperking). Bij een termijn van 5 jaar is verlenging mogelijk. Bij een termijn van 2 jaar, kan  een nieuwe aanvraag bij VDAB ingediend worden.

Praktische voorbeelden

Voorbeeld 1

Berthe werkt als juriste en heeft een visuele beperking. Ondanks de aanpassingen aan haar software en leesloep, heeft ze meer tijd nodig dan haar collega’s voor hetzelfde werk. De loonpremie komt tussen in dit rendementsverlies voor de werkgever. Het arbeidsgereedschap dat Berthe nodig heeft, wordt vergoed door VDAB.

Voorbeeld 2

Karel is accountant en lijdt aan een psychische aandoening. Zijn job voert hij erg nauwgezet uit, maar het contact met collega’s en klanten verloopt stroef. Een goedbedoelde opmerking mondt snel uit in een woordenstrijd. Ook heeft Karel het moeilijk met de onmiddellijke opvolging van instructies van klanten. De extra tijd die zijn werkgever hiervoor nodig heeft, wordt gecompenseerd met een loonpremie

Bovendien informeerde een gekwalificeerde begeleider de collega’s van Karel over zijn psychische aandoening. Diezelfde begeleider bemiddelt tussen de collega’s en gaat na of Karel de vraag van de klant wel goed begrepen heeft. Daarnaast wordt Karel nauw opgevolgd door een collega-coach. Een begeleidingspremie compenseert zowel de tijd van de collega-coach als die van de gekwalificeerde begeleider.

Meer weten? Alle informatie over individueel maatwerk, waaronder ook de bedragen van de premies, kan u hier terugvinden


*Ter info: Het referteloon is gelijk aan het brutoloon van de werknemer plus de werkgeversbijdragen min de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het nationaal GGMMI. Werkt de werknemer deeltijds dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Bv: werkt de werknemer 80% dan is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het GGMMI.