loading

Het is niet nieuw: zowel technische/technologische veranderingen en maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat de manier van werken verandert. Maar wat betekent dit voor de ondernemingen in de sector van de vrije beroepen. Welke trends/veranderingen stellen we vast? Welke competenties zijn nodig? Wat kan Liberform doen om de ondernemingen in de sector te helpen? Vragen die een antwoord en mogelijk actie verwachten.

Daarom dit project Jobcapacity, i.k.v. de ESF-oproep 511-Scope.
 
Belangrijke kanttekening: in dit project werd gefocust op de algemene, transversale competenties die nodig zijn, en niet op de zeer technisch-specifieke competenties om een beroep te kunnen uitoefenen.

In 2021 werd fase 1 van het project uitgevoerd. Op basis van deskresearch, workshops en interviews in ondernemingen werd onderzocht en afgetoetst welke veranderingen op komst zouden zijn, welke impact dit heeft op de werking van ondernemingen, en welke competenties nodig zijn. Samen met de stuurgroepleden werd dit onder de loep genomen, en werden aanbevelingen en acties geformuleerd. 

Vijf trends onder de loep 

 • Technische veranderingen en digitalisering 

 • Het nieuwe werken 

 • Specialisatie en samenwerken 

 • Veranderende relatie klant 

 • CO2 en circulaire economie  

Belangrijkste competenties 
 • Naar de klant: communiceren, klantgericht zijn, overtuigen en adviseren 

 • Naar het team: communiceren, samenwerken, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid 

 • Als leidinggevende: communiceren, coachen, richting geven, verantwoordelijkheid nemen  

Acties 

 • De informatie uit het rapport verspreiden zodat ermee aan de slag gegaan kan worden, zowel in ondernemingen maar ook bij onderwijs- en opleidingsverstrekkers, beroepsfederaties, … kortom stakeholders in de sector. 
 • Mentorschap: er worden verschillende tools ontwikkeld om de mentor in de onderneming te helpen, zowel bij het begeleiden van stagiairs als bij (nieuwe) werknemers 
 • De algemene competenties worden via het gratis opleidingsaanbod bij Liberform aangeboden voor werknemers in de sector.
Tools

In het onderzoeksrapport gaan we dieper in op de trends en de competenties. Eveneens worden de aanbevelingen en acties toegelicht.  Wenst u een fysiek exemplaar te ontvangen of heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar  info@liberform.be

Fase 2 - Acties
Actie 1 – Kennis delen en verspreiden

Liberform wilt de informatie uit het rapport zo breed mogelijk verspreiden. Dit gebeurt via de website, via de nieuwsbrieven, maar ook door presentaties te geven op congressen, door in artikels bij stakeholders te verspreiden.

Actie 2 – Mentorschap

Liberform werkt een traject uit ter ondersteuning van mentoren in de sector:

Liberform organiseert lerende netwerken om te beluisteren wat ondernemingen reeds doen, waar ze ondersteuning nodig hebben en wat ze van Liberform kunnen gebruiken.

Actie 3  - Opleidingsaanbod

Liberform gebruikt de resultaten van het onderzoek om haar opleidingsaanbod voor werknemers aan te scherpen. Naast het onderzoek wordt gebruik gemaakt van
 • Een bevraging van de reeds ingeschrevenen in opleidingen 
 • Een bevraging bij ondernemingen die premies hebben aangevraagd 

Liberform organiseert lerende netwerken om te beluisteren wat de ervaringen zijn met opleidingen bij Liberform, hoe het aanbod goed gebracht kan worden en welke opleidingen zeker aanwezig moeten zijn. Ook hoe ondernemingen met de informatie uit de resultaten uit het rapport aan de slag kunnen gaan.

Tools

We maakten een A4-poster en stuurden het op naar de ondernemingen onder PC366. Op de poster vatten we samen hoe Liberform de ondernemingen in de sector vooruit helpt, met een focus op levenslang leren en algemene vaardigheden.

  Download de poster (en hang hem op in uw kantoor!)