Diversiteit

Naast een toolbox vol nuttige checklists rond personeel en diversiteit werkt Liberform aan diversiteit op het terrein. Via projecten bouwen we kennis op, informeren en sensibiliseren we ondernemingen in de sector.

Immers: diversiteit kan uw onderneming en team verrijken en versterken.

Plan de diversité - Actiris

Wat is het diversiteitsbeleid van Actiris? Het is een regionaal beleid dat erop gericht is gelijke kansen op de arbeidsmarkt te garanderen. Het is gericht op de integratie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving. In deze benadering stelt Actiris een diversiteitsplan voor ondernemingen en sectoren voor.

Deze diversiteitsplannen omvatten flexibele instrumenten om structurele en duurzame oplossingen te implementeren. Deze plannen hebben als gemeenschappelijk doel : 

  • De diversiteit binnen het bedrijf standaardiseren (afkomst, leeftijd, handicap, opleiding en geslacht) 

  • Bestrijding van discriminatie 

  • Zorgen voor een eerlijke behandeling van werknemers

In lijn met deze diversificatieprincipes werkt Liberform aan een diversiteitsplan voor de sector van de vrije beroepen in het Brussels Gewest.

Bent u geïnteresseerd in diversiteit? Meer informatie op de website van Actiris!

In samenwerking met verschillende andere sectoren, stelden we een handleiding op om diversiteit op de werkvloer de gewoonste zaak van de wereld te maken. Hieraan worden verschillende events, workshops en inspiratiesessies gekoppeld. Bent u hier graag bij? Hou dan zeker onze nieuwsbrief en social media kanalen in de gaten. 

  Bekijk of download  de handleiding hier


En collaboration avec plusieurs autres secteurs, nous avons élaboré un manuel visant à faire de la diversité sur le lieu de travail une évidence. Parallèlement, nous prévoyons une série d’événements, ateliers et sessions d’inspiration. Si vous voulez y participer, ne manquez pas de consulter notre newsletter et nos réseaux sociaux. 

  Consultez ou téléchargez le manuel


Plan de diversité - Actiris

En quoi consiste la politique de diversité d’Actiris ? Il s’agit d’une politique régionale visant à garantir l'égalité des chances sur le marché du travail. Elle vise l’intégration des publics plus fragilisés sur le marché de l’emploi et au respect de la législation anti-discrimination. Dans cette démarche, Actiris propose un plan de diversité pour les entreprises et secteurs.  

Ces plans de diversité regroupent des outils flexibles pour mettre en œuvre des solutions structurelles et durables. Ces plans ont pour objectif commun de : 

  • Normaliser la situation de l’entreprise en matière de diversité (origine, âge, handicap, scolarité et genre) 

  • Lutter contre la discrimination 

  • Garantir un traitement équitable des collaborateurs 

En accord vers ces principes de diversification, Liberform travaille pour un plan de diversité au sein du secteur des professions libérales dans la région bruxelloise. 

La diversité vous intéresse ? Nous vous invitons à retrouver plus d’informations sur le site d’Actiris !