loading

Diversiteit en inclusie

Naast een toolbox vol nuttige checklists rond personeel en diversiteit werkt Liberform aan diversiteit en inclusie op het terrein en in samenwerking met partners en andere sectoren. Graag delen we interessante en ondersteunende maatregelen voor u als werkgever. Daarnaast bouwen we kennis op via projecten, informeren en sensibiliseren we ondernemingen in de sector. Lees zeker verder om dit thema verder te ontdekken!

Immers: diversiteit kan uw onderneming en team verrijken en versterken.

Projecten

Op vlak diversiteit en inclusie werken we nauw samen met partners en op intersectoraal niveau. Hieronder kan u de projecten waaraan Liberform meewerkt bekijken.

Wat is het diversiteitsbeleid van Actiris? Het is een regionaal beleid dat erop gericht is gelijke kansen op de arbeidsmarkt te garanderen. Het is gericht op de integratie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving. In deze benadering stelt Actiris een diversiteitsplan voor ondernemingen en sectoren voor.

Deze diversiteitsplannen omvatten flexibele instrumenten om structurele en duurzame oplossingen te implementeren. Deze plannen hebben als gemeenschappelijk doel : 

  • De diversiteit binnen het bedrijf standaardiseren (afkomst, leeftijd, handicap, opleiding en geslacht) 
  • Bestrijding van discriminatie 
  • Zorgen voor een eerlijke behandeling van werknemers

In lijn met deze diversificatieprincipes werkt Liberform aan een diversiteitsplan voor de sector van de vrije beroepen in het Brussels Gewest.


Webinar: pourquoi promouvoir la diversité?

U kunt vanaf nu onze webinar over diversiteit op de werkplek terugvinden, geproduceerd in samenwerking met Actiris. Het is een korte, informatieve video over diversiteit in bedrijven, alsook de bijhorende uitdagingen en de doelstellingen. Op deze manier wensen we u te sensibiliseren over dit hedendaagse thema en de ondersteuning die u kunt krijgen van de Brusselse organisatie Actiris.

Het webinar zelf is in het Frans ingesproken.


 

Bent u geïnteresseerd in diversiteit? Meer informatie op de website van Actiris!

30 sectorfondsen sloegen de handen in elkaar om tools te ontwikkelen die u als werkgever ondersteunen in de transitie naar inclusief ondernemen.  U kan ze hier terugvinden.  Samen met de SERV ontwierpen we verschillende fiches en teasers rond thema's binnen diversiteit en inclusie. Enerzijds willen we sensibiliseren rond (verdoken) discriminatie op de werkvloer en anderzijds de nodige handvaten aanbieden aan de onderneming om hiermee aan de slag te gaan binnen het personeelsbeleid.

 Voor algemene informatie hierover: klik hier.

 Bij vragen mag u ons steeds contacteren via info@liberform.be


Overzicht publicaties en video's

In samenwerking met de sectorfondsen stelden we een handleiding op om diversiteit op de werkvloer de gewoonste zaak van de wereld te maken. Hieraan worden verschillende events, workshops en inspiratiesessies gekoppeld. Bent u hier graag bij? Hou dan zeker onze nieuwsbrief en social media kanalen in de gaten. 

  Bekijk of download  de handleiding hier

 Armoedebewust HR-beleid

Als werkgever kunt u gebruik maken van onderstaande fiche om een armoedebewust HR-beleid te introduceren in uw onderneming.  

 Download de fiche

Generaties op de werkvloer:  goed werk kent geen leeftijd, mensen wel

Als werkgever vindt u in onderstaande fiche tips terug voor aanwerving en duurzame tewerkstelling, over generaties heen op de werkvloer. Deel gerust ook de teaser!

 Download de fiche

 Bekijk hieronder de teaser


Diversiteit op de werkvloer: goed werk kent geen kleur, mensen wel

In de fiche staan tips omtrent aanwerving, duurzame tewerkstelling en taalondersteuning die u als werkgever kunt gebruiken om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan.

 Download de fiche

 Bekijk hieronder de teaser


Goed werk heeft geen seksuele of genderidentiteit, mensen wel

Een werkgever die op een zichtbare manier een inclusieve cultuur aanmoedigt,zorgt voor meer betrokkenheid en tevredenheid. In onderstaande fiche vindt u tips terug om hieraan te werken.

 Download de fiche

  Bekijk hieronder de teaser


Ondersteunende maatregelen

Doelgroepvermindering en individueel maatwerk

Als werkgever kan u aanspraak maken op doelgroepvermindering voor zowel oudere werknemers, een eerste (tweede en derde) aanwerving, maar ook voor personen zonder recente werkervaring. Sommige maatregelen zijn enkel geldig voor Vlaanderen, anderen dan weer federaal.

Daarnaast kunt u werknemers met een  erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking extra ondersteuning bieden, in de vorm van individueel maatwerk.  Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van uw werknemer.

Al deze informatie verzamelden we op onze blog, maar u kan ze ook hieronder raadplegen:
Je dynamische snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.

Projets

Dans le domaine de la diversité et de l'inclusion, nous travaillons avec des partenaires et au niveau intersectoriel. Vous trouverez ci-dessous les projets sur lesquels Liberform travaille.

En quoi consiste la politique de diversité d’Actiris ? Il s’agit d’une politique régionale visant à garantir l'égalité des chances sur le marché du travail. Elle vise l’intégration des publics plus fragilisés sur le marché de l’emploi et au respect de la législation anti-discrimination. Dans cette démarche, Actiris propose un plan de diversité pour les entreprises et secteurs.  

Ces plans de diversité regroupent des outils flexibles pour mettre en œuvre des solutions structurelles et durables. Ces plans ont pour objectif commun de : 

  • Normaliser la situation de l’entreprise en matière de diversité (origine, âge, handicap, scolarité et genre) 
  • Lutter contre la discrimination 
  • Garantir un traitement équitable des collaborateurs 

En accord vers ces principes de diversification, Liberform travaille pour un plan de diversité au sein du secteur des professions libérales dans la région bruxelloise. 

Webinaire: pourquoi promouvoir la diversité?

Vous pouvez désormais retrouver notre webinaire sur la diversité en entreprise réaliser en collaboration avec Actiris. Il s’agit d’une courte session d’information concernant la diversité en entreprise, ses enjeux et objectifs. Notre but est de vous informer concernant ce sujet contemporain et des aides que vous pouvez recevoir de l’organisme bruxellois Actiris.


La diversité vous intéresse ? Nous vous invitons à retrouver plus d’informations sur le site d’Actiris !  


30 fonds sectoriels ont uni leurs forces pour élaborer des outils destinés à vous soutenir, en tant qu'employeur, dans la transition vers l'entrepreneuriat inclusif. Vous pouvez les trouver ici.  En collaboration avec la SERV, nous avons conçu plusieurs fiches et teasers sur les thèmes de la diversité et l'inclusion. D'une part, nous voulons sensibiliser à la discrimination (cachée) sur le lieu de travail et, d'autre part, offrir les outils nécessaires à l'entreprise pour y faire face dans le cadre de sa politique de personnel.

 Pour des informations générales sur ce sujet (en néerlandais)cliquez ici

 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: info@liberform.be

Aperçu des publications et des vidéos

En collaboration avec plusieurs secteurs nous avons élaboré un manuel visant à faire de la diversité sur le lieu de travail une évidence. Parallèlement, nous prévoyons une série d’événements, ateliers et sessions d’inspiration. Si vous voulez y participer, ne manquez pas de consulter notre newsletter et nos réseaux sociaux. 

  Consultez ou téléchargez le manuel

Gestion RH consciente de la précarité

En tant qu'employeur, vous pouvez utiliser la fiche ci-dessous pour mettre en place une gestion RH consciente de la précarité .  

 Téléchargez la fiche

Les générations sur le lieu de travail : le bon travail ne connaît pas d'âge, les gens oui

En tant qu'employeur, vous trouverez des conseils sur le recrutement et l'emploi durable, entre les générations sur le lieu de travail, dans la fiche ci-dessous (à venir). N'hésitez pas à partager le teaser aussi !

 Fiche bientôt disponible

 Regardez le teaser ci-dessous


Diversité sur le lieu de travail : le bon travail ne connaît pas de couleur, les gens oui

La fiche contient des conseils sur le recrutement, l'emploi durable et le soutien linguistique que vous pouvez utiliser, en tant qu'employeur, pour lutter contre la discrimination au travail.

 Fiche bientôt disponible

  Regardez le teaser ci-dessous


Le bon travail n'a pas d'identité sexuelle ou de genre, les gens oui

Un employeur qui encourage visiblement une culture d'intégration suscite davantage d'engagement et de satisfaction. Vous trouverez des conseils pour y parvenir dans la fiche ci-dessous.

 Téléchargez la fiche

 Regardez le teaser ci-dessous
Les mesures de soutien

Réduction du groupe cible et travail adapté individuel

En tant qu'employeur, vous pouvez demander une réduction du groupe cible pour les travailleurs âgés, un premier (deuxième et troisième) engagement, mais aussi pour les personnes sans expérience professionnelle récente. Certaines mesures ne sont valables que pour la Flandre, d'autres sont fédérales. 

De plus, vous pouvez accorder aux employés qui ont besoin d’un soutien supplémentaire en raison d’un handicap à l’emploi temporaire ou permanent reconnu, une compensation financière dans le cadre du travail adapté individuel.  Le travail adapté individuel compense les coûts supplémentaires ou la baisse de productivité potentielle de votre employé.

Important à savoir:  la prime d’accompagnement ne peut être octroyée que si vous occupez un travailleur atteint d’un handicap à l’emploi dans un établissement situé sur le territoire de la Région flamande.


Nous avons rassemblé toutes ces informations sur notre blog, mais vous pouvez également y accéder ci-dessous :

Je dynamische snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.